Science advice

Bilde
detalj kakkelovn
Detalj fra Det Norske Videnskaps-Akademis hus. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Kunnskapsbaserte beslutninger

Akademiet arbeider med å utvikle et nytt satsingsområde:
Vitenbasert rådgivning for samfunn og politikk.
I mangel av et godt norske begrep kaller vi dette for Science advice.

Målet er å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. Akademiet arbeider for å skape gode mekanismer med uavhengige forskere som kombinerer forskning på tvers, basert på kunnskap og erfaring fra en rekke saksfelter som veies sammen.

Sammen med vitenskapsakademier i andre europeiske land deltar Akademiet i Science advice-arbeid innen naturvitenskap og humaniora/samfunnsvitenskap.
Det er tre akademisammenslutninger som er sentrale i dette arbeidet:

  1. Samarbeidet innen naturvitenskap skjer mest innenfor EASAC
  2. Humaniora/samfunnsvitenskap er sterkest representert innenfor ALLEA
  3. Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arbeider innenfor Euro-CASE

Disse tre sammenslutningene er blant de fem som arbeider mot SAPEA og SAM; som begge er viktige deler av EUs apparat for å ta imot vitenbaserte råd som grunnlag for politikkutforming. 

Forskningsbasert kunnskap
Akademisammenslutningene utarbeider rapporter med forskningsbasert kunnskap av global, eller i hvert fall europeisk, betydning. I en startfase vil Akademiet se på de mer spesifikke konsekvensene og tilpasningene et utvalg av disse rapportene vil ha for norske forhold. 

Under Science advice-paraplyen vil Akademiet i tillegg ta opp andre rapporter og problemstillinger av betydning for Norge.

Akademiet tar en aktiv rolle
Ulike formelle og uformelle strukturer er etablert i Norge med sikte på å tilby Science advice, men Akademiet ønsker likevel å ta en aktiv rolle, blant annet med utgangspunkt i:

  • tverrfaglighet
  • vår uavhengighet
  • svært kompetente medlemmer med faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
  • tradisjonen fra en kunnskapsbasert og ansett talerstol
  • medlemskap i internasjonale akademisammenslutningner

Det er Akademiets mål å bli en viktig kunnskapsformidler, og Science advice-satsingen er et skritt på veien. I tiden fremover vil konseptet bli videreutviklet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi i Trondheim.

Representant i Brussel
Helene Rønning er ansatt av Akademiet som rådgiver for EASAC-sekretariatet. Hun har arbeidssted i Brussel, med kontorplass i Det Norske Hus og med nært samarbeid med The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts.

Professor II-stilling
Lise Kjølsrød (UiO) er tilknyttet Akademiet i 20%-stilling som Professor II for å bidra til Science advice-satsingen.