Akademimøte

Quo vadis Flyktningekonvensjonen? Global flyktningebeskyttelse i dag og i morgen

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammebevien 78

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen.

Foredrag ved Maja Janmyr, professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gjør internasjonale konvensjoner noen forskjell? Flyktningekonvensjonen av 1951 har lenge vært ansett som den internasjonale flyktningerettens «magna carta», og har vært det viktigste grunnlaget for å fremme søknader om asyl til verdens stater. Men flyktningebeskyttelse er likevel et svært politisert tema, og flere stater stiller nå åpent spørsmålstegn ved hvorvidt Flyktningekonvensjonen fremdeles er relevant. Mange av de viktigste vertslandene for verdens flyktninger har i tillegg ikke sluttet seg til konvensjonen.

Denne forelesningen føyer seg inn i rekken av pågående politiske og akademiske diskusjoner om «slutten» på det globale flyktningeregimet, og undersøker hvorvidt Flyktningekonvensjonen faktisk spiller en avgjørende rolle for internasjonal beskyttelse for flyktninger. Er Flyktningekonvensjonen av betydning, og i så fall, hvordan?
    

 

Bilde
Maja Janmyr
Maja Janmyr

Om Maja Janmyr
Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun begynte på UiO i 2018 etter at ha arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i ti år. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen. Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2020-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023). Janmyr er medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.